Prawo karne

W zakresie prawa karnego Kancelaria świadczy usługi w szczególności w następujących formach:

  • udzielanie porad prawnych,

  • sporządzanie wszelkich pism procesowych (m.in. prywatnych aktów oskarżenia, subsydiarnych aktów oskarżenia, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa) oraz środków zaskarżenia (zażalenia, apelacje, kasacje),

  • obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym (również postępowanie odwoławcze).,

  • reprezentacja pokrzywdzonego – zastępowanie w postępowaniu karnym oskarżyciela posiłkowego, prywatnego lub subsydiarnego.

  • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, zamiana jednej kary na inną, dozór elektroniczny)

  • reprezentowanie lub obrona nieletnich w postępowaniu o czyny karalne przed sądem rodzinnym.